آرگون گفت: جایگزینی سرمایه گذاری مردم در بخش تولید به جای سپرده گذاری در بانک‌ها زمینه را برای اشتغالزایی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: دلیل عمده این امر جذب نیروی بالای انسانی شرکت‌های دولتی طی سال‌های اخیر بوده است .
بنابراین از آنجایی که یکی از راه‌های مؤثر افزایش راندمان تولید کارخانجات تعدیل نیروی مازاد انسانی است .
لذا برخی از مدیران به سرعت اقدام به این کار می‌کنند.

آرگون هدف از ایجاد یک بنگاه اقتصادی را خروجی مناسب آن دانست و افزود:
هیچ بنگاه اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال احداث نشدهاست.
می‌بایستی نیروی انسانی آن متناسب با خروجی کارخانه جذب شود .
در غیر اینصورت به دلیل تحمیل هزینه مازاد شاهد رقابتی نبودن تولیدات خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه :
باید اقداماتی صورت پذیرد تا از طریق جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی زمینه برای افزایش اشتغالزایی مهیا شود.
افزود:
این سرمایه‌ها باید در جریان تولید به کار گرفته شده و به بستر بانک‌ها تزریق نشوند .
چرا که بانک‌ها باید فقط نقش واسطه‌ای را ایفا کنند.
همچنین مردم نیز باید از سپرده گذاری مداوم در بانک‌ها به طور جد پرهیز کنند تا بدین طریق شاهد افزایش اشتغالزایی باشیم.

آرگون در پایان به علت اصلی این واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت:
اقتصادی اداره شدن بنگاه‌ها امری حیاتی برای همگان بوده و به منظور افزایش بهره وری آنان است.
برخی از مقامات سعی در ایجاد بسترهای لازم جهت حضور پررنگ این بخش پربازده را در کشور دارند.

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود وضعیت نامناسب اشتغال در کشور و تصدی گری بیش از اندازه دولت پس از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، مدیران این بخش اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند ، گفت: بنا بر برخی از قوانین این بخش پس از گذشت چند سال از واگذاری، حق کاهش نیروی انسانی را خواهد داشت.