شبهات درآمدهای نفتی دولت قبل و فعلی در مجموعه ای زیر نظر کمیسیون بودجه بررسی می شود .
این خبر را شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد.
گزارشات درآمدهای نفتی زیرذره بین کمیسیون بودجه میرود.
شبهاتی در درآمدهای نفتی دولت فعلی و قبلی وجود دارد.
حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اظهارداشت:
بحث اختلاف درآمدهای نفتی ازگذشته بوده است.
این موضوع هم در فضاهای رسمی و هم غیر رسمی کشور مطرح شده است.
اعداد و ارقام متفاوتی در این باره ارائه شده است.
وی در ادامه افزود:
جریان تحریم،مشکلات انتقال ارز به داخل کشور و انجام آن از طریق مسیرهای غیر رسمی و یا فروش غیر رسمی نفت با واسطه این شبهات را ایجاد کرده است.
البته این اختلاف درآمد نفتی هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی وجود دارد .
دبیر کمیسیون اقتصادی تصریح کرد:
جهت رسیدگی به اختلاف درآمدهای سوختی مقرر شده تا کمیته یا مجموعه ناظری فارغ از حوزه اجرا بر این مسئله نظارت و بررسی داشته باشند .
کمیسیون بودجه وارد کار شده است.
حسینی شاهرودی ادامه داد:
مجموعه مذکور در سه حوزه :
تولید،نگهداشت،تخصیص و مصرف منابع بررسی های لازم ،
انجام و گزارش جامعی را به عنوان نتیجه به مجلس ارائه خواهد کرد.