سیستم تحویل شیمیایی
 شیمیایی | واحد فناوری های آب آشلند هرکولس (Ashland Hercules Water Technologies)،
یکی از واحدهای تجاری شرکت آشلند
(Ashland Inc.) سیستم تحویل شیمیایی Ultra-Serv SOLID را برای بهبود ایمنی حمل و نقل مواد برای مشتریان معرفی نموده است.
سیستم جدید، خطرات و نگرانی های همراه با حمل و نقل مواد مایع درون تاسیسات تجاری، سازمانی و صنعتی را حذف نموده است.
در چنین مکان هایی کارگران و سایر افراد با خطرات بالقوه ای روبرو بودند
.

دانشمندان شرکت آشلند که در زمینه فرمولاسیون فعال هستند، قادر بودند تا شیمی تصفیه آب مایع PerforMax شرکت را به شکل جامد تبدیل نمایند.
درون سیستم تحویل
 Ultra-Serv SOLID فعال می شود.
فرمولاسیون جدید ترکیب شده با سیستم محصور، ایمنی را افزایش داده، هزینه های تحویل مواد شمیایی را کاهش داده است.
هزاران تن پلاستیک ایجاد شده در اثر جریان زباله را حذف نموده، صدها ساعت زمان همراه با حمل مایعات  را حذف کرده و نهایتا مصرف سوخت و انتشار کربن همراه با آن را کاهش داده است
.