با وجود عملکرد مثبت سامانه جامع گمرکی، کارشناسان اذعان دارند:
برای کنترل ورود و خروج کالای قاچاق نمی توان تنها به بهرمندی از سامانه اکتفا کرد.
ناصرآزاد کارشناس اقتصادی در خصوص عملکرد گمرک گفت:
گمرک همواره دروازه ورود و خروج کالا و کنترل کننده درآمدهای اقتصادی کشور بوده و بسیاری از ارزیابی های اقتصادی با توجه به عملکرد گمرک انجام می شود.
وی  اضافه کرد:
ورود و خروج کالاهای مختلف در کشور باید مطابق قوانین و مقررات و تأیید کمیته های مربوطه صورت پذیرد.
ضعف در این زمینه به اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد.
آزاد با اشاره به تبعات منفی نا به سامانی در عرصه ورودی کالا عنوان کرد:
تدوین برنامه جامع برای کنترل گمرکات امری ضروری است .
به موازات آن باید اصلاحاتی در سبک رفتاری جامعه ایجاد شود.
و بسمت خرید کالای ایرانی سوق پیدا کنند.
وی در مورد سامانه جامع گمرکی اظهار داشت:
وجود سامانه به تنهایی نشان دهنده کنترل اساسی نیست .
سامانه مورد استفاده باید منطبق با وضعیت کشور باشد.
آزاد تاکید کرد:
نقطه قوت سامانه مورد استفاده ضمن اینکه توسط نخبگان داخلی طراحی شدهاست.
طی بررسی های صورت گرفته :قابلیت به روز رسانی آن عنوان شده است.
اما اکتفا به سامانه نمی تواند مشکل قاچاق را حل کند.
وی در پایان تاکید کرد:
بهبود شرایط کنترل گمرک و رفع نابه سامانی ها، عملکرد بهتر مبادی رسمی ورود و خروج کالا را درپی خواهد داشت.
سامانه جامع گمرکی فساد را کاهش می‌دهد
عباس سلیمیان کارشناس اقتصادی در خصوص عملکرد سامانه جامع گمرکی گفت: استفاده از فناوری ها در اداره امور گمرکی بسیار موثر است.
و می تواند زمان رسیدگی و ترخیص کالا را کوتاه و فرآیند رسمی واداری خدمات گمرکی را بهبود بخشد.
وی در مورد تأثیر سامانه جامع گمرکی در کاهش قاچاق کالا بیان کرد :
استفاده از این سامانه فساد را کاهش می‌دهد .
ولی برای مبارزه با قاچاق نمی توان تنها به این سامانه متکی بود.
سلیمیان افزود: قاچاق کالا از مسیر های غیرقانونی انجام می شود .
سامانه جامع گمرکی در کنترل آن نمی تواند نقش آفرینی داشته باشد.
و این نوع قاچاق کالا از طریق تبانی و رانت صورت می گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:
حجم و تنوع کالاهای موجود در گمرک‌های کشور بسیار بالا است .
لذا وجود سامانه های گمرکی با قابلیت به روز رسانی جهت تسریع در انجام امورگمرکی الزامی بنظر می رسد.
ولی مبارزه با قاچاق از مبادی رسمی نیازمند تدوین برنامه جامع و کارآمد است.
وی درپایان با اشاره به راهکارهای مختلف مبارزه با قاچاق در هنگام توزیع بیان کرد:
عرضه کالا از طریق فروشگاه های بزرگ شبکه ای به جای خرده بازارها است.
عدم پذیرش کالای قاچاق در جامعه صنفی، از نکاتی است که باید به آن توجه ویژه شود.
انتهای پیام/