ترانسمیترهای لرزش
سنسور | شرکت سنسورهای IMI (IMI Sensors) موجود بودن نسخه های ناحیه خطرناک است.
تایید شده ترانسمیترهای سنسور لرزش صنعتی سری ۶۴۰ برای نظارت بر موتورها و پمپ ها در ایستگاه های پمپاژ خط لوله گاز طبیعی را اعلام نموده است.
این سنسور قابل اعتماد دو سیمی، تغذیه شده با لوپ، با آمپراژ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر برای برآورده است.
الزامات خاص طراحی صنعتی گاز طبیعی، شامل صدور گواهی مطابق با ATEX و CSA برای استفاده در نواحی خطرناک ساخته شده اند.
کارآیی نظارت بر لرزش موتورها و پمپ ها در ایستگاه های پمپاژ خط لوله گاز طبیعی برای تعیین سالم بودن ماشین آلات، برنامه ریزی در مورد فواصل تعمیر و مگهداری، کاهش زمان توقف و جلوگیری از زیان های فاجعه بار به اثبات رسیده است.
سنسور سری ۶۴۰ شرکت IMI سیگنال خروجی mA 20-4 را تامین می نمایند.
متناسب با سطح لرزش کلی دستگاهی است که مورد نظارت قرار گرفته است.
سیم خروجی که با منبع ولتاژ مستقیم V 13-20 تغذیه می شود.
را می توان به سیستم های PLC، DCS و SCADA موجود وصل نمود.
سنسور لرزش سری ۶۴۰ در محفظه های از جنس فولاد زنگ نزن جوشکاری شده است.
که به طور کامل آب بندی شده، محصور شده اند.
نسخه های ضد انفجار این ترانسمیترها نیز موجود هستند.
سنسور که قابلیت تایید نواحی خطرناک را دارند.
به طور گسترده در سر چاه های گاز و نفت، خطوط تامین، موتورهای رفت و برگشتی است.
گاز طبیعی، کمپرسورهای گاز چند مرحله ای و سایر ماشین آلات مورد استفاده در محیط های خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند.