بر این اساس شاخص کل :
(بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۸.۳را نشان می‌دهد.
نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۷.۱ درصد است .
نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶.۳ درصد)، ۰.۸ واحد درصدافزایش یافته است.
این گزارش حاکی از آن است که درصد تغییرات شاخص کل :
(نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری)در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است .
نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده :«خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»
در این ماه به رقم ۲۸۲.۳ رسید.
نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است .

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۸۰.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۹ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»
در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۳.۲ رسید .
نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است.
میزان افزایش شاخص گروه عمده :
«کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۳ درصد بوده است .
نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵:
نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۷ درصد است .
نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.