یک کارشناس معتقد است :
برای هشت میلیون فارغ التحصیل بیکار با در نظر گرفتن :
سهم رشد قتصادی در اشتغالزایی نیاز به ۶۴ سال زمان است.

محمد قلی یوسفی کارشناس اقتصادی گفت:
حدود هشت میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های مختلف بیکار هستند.
که با توجه به روند فعلی اقتصاد کشور اشتغال این افراد در کوتاه مدت میسر نیست.

وی با تاکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی بلند مدت حدود  ۵ درصد است، بیان کرد:
تناسبی بین رشد اقتصادی و اشتغالزایی وجود ندارد.
چراکه  به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی باید ۱۲۰ هزار شغل ایجاد می شد.

یوسفی اظهارداشت:برای هشت میلیون فارغ التحصیل بیکار با در نظر گرفتن سهم رشد قتصادی در  اشتغالزایی نیاز به ۶۴ سال زمان است.

این کارشناس باببان اینکه روند اشتغال زایی در دولت ها بصورت موقت بوده است.
ادامه داد:حدود ۲۳ میلیون نیروی فعال کار وجود دارد که از این بین ۱۱ میلیون بیکارهستند.

وی ضمن بیان عملکرد ضعیف دولت در خصوص اشتغال زایی اظهار داشت:
دولت ها در خصوص اشتغال زایی :
برنامه مدونی نداشته و ایدمنابع مالی بیشتری برای این امر هزینه شود.

یوسفی در پایان تصریح کرد:برای بهبود فضای اشتغال و کسب و کار و کارآفرینی باید به بخش های کشاورزی و صنعت توجه بیشتری شود و این امر نیازمند حمایت قابل توجهی است.