نوسازی شبکه های برق قبل از بغرنج‌‌تر شدن وضعیت قطعی برق شاید بتواند:
از آثار زیان بار، جلوگیری و بحران را در نطفه خفه کند.
آژیر فرسودگی تاسیسات برق با بحران خوزستان به صدا درآمد.
حدود دو هفته ای است که با تیتر های مختلفی درخبرگزاری ها و روزنامه ها مواجه شده ایم .
حادثه هایی که نشان داد زیرساخت های صنعت برق شدیدا دچار ضعف است .
در مواقع بحرانی می تواند آسیب پذیر باشد.
قطعی شبکه اما فقط به خاموشی چراغ خانه ها راضی نشد .
موجب شد بخشی از تاسیسات فراورشی در میادین مستقل داخلی با کاهش تولید ۷۶۸ هزار بشکه‌ای نفت در منطقه اهواز مواجه شود.

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺪﻭﺩ ۵۷ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۹۰۰ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﺳﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ:
۱۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۶۲ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺖ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ است.
ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺯﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ:
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻝ قبل از بحران های اخیر باید در دستور کار صنعت برق قرار می گرفت.

در بررسی دلایل اختلال و قطعی برق خوزستان عنوان شد که بروز همزمان ریزگردها و مه غلیظ و رطوبت، باری را به سیستم ها تحمیل می کند و شرایطی را به وجود آورد که در طراحی های این شبکه ها اصلا منظور نشده است.

اما وزیر نیرو در رابطه با حادثه های اخیر اهواز بیان کرد که با تمام نیرو و امکانات تلاش می کنیم تا هرچه زودتر مشکل پیش آمده در خوزستان را رفع کنیم.